Privacy policy

 

Leiderschapscoaching.nl is een merknaam van Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74365681.

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door ons, Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling. Onze gegevens staan op onze website www.emmydevrieze.nl. Emmy de Vrieze is als eigenaar verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Binnen Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling is Emmy de Vrieze de enige die met uw gegevens omgaat en ze verwerkt, er zijn geen andere medewerkers die met uw gegevens omgaan of ze kunnen inzien of verwerken.

Emmy de Vrieze verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, visitekaartje, telefoon en/of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening (LinkedIn, Facebook, Twitter, internet).

Persoonsgegevens

Emmy de Vrieze verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Werkgever en functie
 • Geboortedatum en –plaats (indien door u opgegeven, of indien blijkend uit uw LinkedIn of Facebook gegevens indien u met Emmy de Vrieze verbonden bent; anders niet)
 • Geslacht

Doeleinden

Emmy de Vrieze verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening, coaching en training;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke en fiscale verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en informatie op de website, en dit alleen met aparte toestemming van uzelf (zie ook de tekst onder het kopje profilering).

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Emmy de Vrieze hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden: verwerking

In het kader van haar dienstverlening kan Emmy de Vrieze persoonsgegevens uitwisselen met specifieke hier genoemde derden. Emmy de Vrieze kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden: Microsoft Office365 (cloud-contactdatabase), Mailchimp (cloudnieuwsmailprogramma: emailadres en naam alleen, voor nieuwsbrieven met uw toestemming, en u heeft zelf altijd toegang tot die gegevens om ze te verwijderen), Webinargeek (voornaam en e-mailadres) en Tellow (cloudboekhoudprogramma: enkel bedrijfsnaam en factuurinformatie) Trackler (cloud software waarmee coachingstraject gemonitord wordt). Bij al deze derden zijn uw gegevens door minimaal één goed gekozen sterk password beschermd, wat zelf weer in een gecodeerde software kluis staat, die alleen door Emmy de Vrieze te openen is.

In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Emmy de Vrieze aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Emmy de Vrieze zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen, tenzij met uw expliciete toestemming (zoals nu alleen het geval is voor de eigen nieuwsbrieven van Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling; u krijgt die via Mailchimp waarvoor u toestemming heeft gegeven en naast Emmy de Vrieze zelf ook altijd toegang heeft tot uw gegevens).

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt op server systemen van Microsoft in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen: aan hen is nu gevraagd of zij “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zijn. De recentere en strengere GDPR General Data Protection Regulation is vaak door hen in werking gezet.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Office365, Google Analytics, LinkedIn, Dropbox, Twitter, Whatsapp of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving, en hebben vaak ook al een GDPR General Data Protection Regulation gecertificeerde medewerker en een proces op gang om ook aan GDPR regels te voldoen. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Emmy de Vrieze zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten ook bewaard worden, omdat Emmy de Vrieze zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Emmy de Vrieze passende beveiligingsmaatregelen genomen: zij is zelf de enige die uw gegevens gebruikt en verwerkt, en alle gegevens zijn met minimaal één sterk password beveiligd. Backups worden gemaakt in Microsoft OneDrive onder dubbele beveiliging, en als backup op een externe harde schijf in een fysieke kluis; ook dat alleen door Emmy de Vrieze.

Profilering

Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

Cookies

De website Leiderschapscoaching.nl maakt gebruik van cookies van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Op de website worden verder geen andere cookies gebruikt. 

Uw rechten

U heeft het recht om Emmy de Vrieze een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Emmy de Vrieze verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, of kunt u vragen om al uw gegevens per onmiddellijk te verwijderen. Dat laatste gebeurt dan direct, maar wel altijd met uitzondering van die persoonsgegevens die om wettelijke of fiscale redenen verplicht bewaard moeten worden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Emmy de Vrieze Leiderschapsontwikkeling, Emmy de Vrieze, op het email- of postadres op de website www.emmydevrieze.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.